Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Kính thưa quý Đồng hương, Phật Tử gần xa, “Tiết trời cứ đến cứ đi, Tín tâm tu học vướng chi não phiền Xuân về mừng cả Nhơn Thiên Cửa Phật an lạc thiên nhiên […]

Read more